P&R#Admins
Kategoria:

 

W skład Grona Pedagogicznego Szkoły Podstawowej nr 38 w Lublinie wchodzą:

 

L.p.

Nazwisko i imię

 

Stanowisko

 

1.       

 

Wójcik Mirosław

 

dyrektor szkoły, nauczyciel języka polskiego

2.       

 Jarosiński Jerzy

wicedyrektor szkoły, nauczyciel katecheta, nauczyciel wychowania fizycznego

3.       

 

Bancerz Agnieszka

 

nauczyciel wspomagający

4.       

 

Bielecka Anna

 

nauczyciel muzyki

5.       

 

Buzek Iwona

 

nauczyciel bibliotekarz, nauczyciel logopeda

6.       

 

Czyżewska Anna

 

nauczyciel języka polskiego

7.       

 

Daruk Hanna

 

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

8.       

 

Dąbrowska Dorota

 

nauczyciel świetlicy

9.       

 

Dudziak Elżbieta

 

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

10.   

Furtak Irena

 

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 

11.   

 

Garbacka  Elżbieta

 

nauczyciel świetlicy

12.   

Głogowska Monika

nauczyciel świetlicy

 

13.   

 

Godzińska Barbara

 

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

14.   

 

Gołębiowska Anna

 

nauczyciel języka angielskiego

15.   

 

Gozdalska-Kozak Anna

 

nauczyciel świetlicy

16.   

 

Górczyńska Alina

 

nauczyciel świetlicy

17.   

 

Hamryszczak Teresa

 

nauczyciel bibliotekarz

18.   

 

Harasymiuk Dariusz

 

nauczyciel wychowania fizycznego

19.   

 

Hotała Sylwia

 

nauczyciel matematyki i informatyki

20.   

 

Iwanicka Halina

 

nauczyciel historii

21.   

 

Kazubek Anna

 

nauczyciel wychowania fizycznego

22.   

 

Konopińska Stanisława

 

nauczyciel bibliotekarz

23.   

 

Kosonowska Renata

 

nauczyciel języka polskiego i angielskiego

24.   

 

Kozak Elżbieta

 

nauczyciel języka angielskiego

25.   

 

Kozak Monika

 

nauczyciel świetlicy

26.   

 

Kucharska Małgorzata

 

nauczyciel przyrody i chemii

27.   

 

Kukier Grażyna

 

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

28.   

 

Kwiatkowska Jolanta

 

nauczyciel matematyki

29.   

Łukaszuk Anna

 

nauczyciel języka polskiego

 

30.   

 

Majewska Eliza

 

nauczyciel języka polskiego

31.   

 

Młodzikowska–Suryś Grażyna

 

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

32.   

Modrzejewski Tymoteusz

 

nauczyciel gry w szachy

 

33.   

 

Niedźwiadek Beata

 

nauczyciel przyrody

34.   

 

Nurzyńska Dorota

 

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

35.   

Partyka Agnieszka

 

nauczyciel matematyki

 

36.   

 

Piasecka Magdalena

 

nauczyciel języka angielskiego

37.   

 

Piasecka–Kozdęba Małgorzata

 

nauczyciel plastyki

38.   

Piórkowska Aneta

 

nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel świetlicy

 

39.   

 

Piskorowska Monika

 

nauczyciel matematyki i informatyki

40.   

 

Podsiad Dorota (s.Dorota)

 

nauczyciel katecheta

41.   

 

Poniewozik Bożena

 

kierownik świetlicy

42.   

 

Przywecka Aleksandra

 

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

43.   

 

Puto Paulina

 

nauczyciel języka polskiego, nauczyciel świetlicy

44.   

 

Pyda Marzena

 

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

45.   

Różycka Aleksandra

 

nauczyciel języka angielskiego

 

46.   

 

Rycerz Ewa

 

nauczyciel świetlicy

47.   

 

Ryczek Ewa

 

nauczyciel wychowania fizycznego

48.   

 

Seroka Renata

 

nauczyciel historii, nauczyciel świetlicy

49.   

Skowronek Elżbieta

 

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 

50.   

 

Słoboda Anna

 

nauczyciel świetlicy

51.   

 

Sobolivska Lesia

 

nauczyciel języka ukraińskiego, nauczyciel świetlicy

52.   

 

Stankiewicz Teresa

 

nauczyciel matematyki

53.   

 

Stec Marcin

 

nauczyciel informatyki

54.   

 

Stolarczyk Małgorzata

 

nauczyciel matematyki

55.   

 

Suski Radosław

 

nauczyciel informatyki i fizyki

56.   

 

Szewczuk Elżbieta

 

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

57.   

Szkutnik Barbara

 

nauczyciel przyrody i wychowania do życia w rodzinie

 

58.   

 

Szymańska Edyta

 

nauczyciel języka angielskiego

59.   

 

Ślusarska Anna

 

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

60.   

 

Trybalska-Mulak Katarzyna

 

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

61.   

 

Turowska Iwona (s.Iwona)

 

nauczyciel katecheta

62.   

 

Warchoł Zofia

 

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

63.   

Wereska Dorota

 

nauczyciel języka angielskiego

 

64.   

 

Wilczyński Andrzej

 

nauczyciel wychowania fizycznego

65.   

 

Winiarska Ewa

 

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

66.   

 

Wyroślak Anna

 

pedagog szkolny

67.   

 

Zyzik Anna (s.Laura)

 

nauczyciel katecheta

68.   

 

Żak Jan

 

nauczyciel informatyki i zajęć technicznych

69.   

Żarnowska Joanna

 

nauczyciel geografii

 

70.   

 

Żurawska Katarzyna

 

nauczyciel języka niemieckiego

P&R#Admins
Kategoria:

Regulamin korzystania z obiektu sportowego

przy Szkole Podstawowej nr 38 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie

finansowanego przez Gminę Lublin

 

I. Obiektem sportowym zarządza dyrektor Szkoły Podstawowej nr 38 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie.

II. W skład obiektu sportowego wchodzi: boisko piłkarskie, boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę koszykową, piłkę ręczną, piłkę siatkową i tenis ziemny, bieżnia, skocznia do skoku w dal z rozbiegiem, trybuny oraz tereny sąsiadujące, stanowiące własność szkoły.

III. Pierwszeństwo korzystania z boisk mają uczniowie Szkoły Podstawowej nr 38 w Lublinie, kluby sportowe w dalszej kolejności pozostali użytkownicy po uzgodnieniu z dyrekcją szkoły.

IV. Harmonogram rezerwacji opracowuje kierownik gospodarczy w porozumieniu z dyrekcją szkoły.

V. Zarządca zastrzega sobie prawo odwołania wcześniej zaplanowanych zajęć.

VI. W wypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych zarządca może czasowo zabronić korzystania z obiektu.

VII. Osoby korzystające z boisk zobowiązane są do rejestru użytkowników. Wpis jest potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem obiektu i jego akceptacji.

VIII. Korzystanie z obiektu dozwolone jest tylko pod nadzorem osoby upoważnionej lub nauczyciela SP-38 w porozumieniu z dyrekcją szkoły.

IX. Z obiektu mogą korzystać grupy zorganizowane pod kierownictwem pełnoletniego opiekuna. Ponosi on odpowiedzialność za prowadzoną przez siebie grupę.

X. Przed każdymi zajęciami prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan udostępnionych urządzeń oraz sprzętu sportowego. Korzystający zobowiązany jest do zgłoszenia każdego zauważonego uszkodzenia kierownikowi gospodarczemu lub właściwemu pracownikowi szkoły.

XI. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:

1. używania butów wyposażonych w korki lub kolce,

2. wprowadzania i używania sprzętu niezgodnego z przeznaczeniem boisk np. rower, motorower, deskorolka, rolki,

3. niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,

4. wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,

5. palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu i innych środków odurzających,

6. zaśmiecania,

7. przeszkadzania w zajęciach lub w grze,

8. zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,

9. wprowadzania zwierząt,

10. korzystania z obiektu bez zgody (patrz pkt. VIII),

11. przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia,

12. używania na terenie obiektu czapek, kominiarek i innych akcesoriów utrudniających identyfikacją osoby,

13. rzucania wszelkimi przedmiotami,

14. rozniecania ognia, zapalania wszelkich wytworów pirotechnicznych,

15. pisania, malowania, oklejania na ogrodzeniu i elementach wyposażenia obiektu,

16. umieszczania wszelkich reklam bez zgody administratora,

17. załatwiania potrzeb fizjologicznych,

18. wnoszenia rozpylaczy gazu, substancji żrących lub farbujących,

19. wnoszenia butelek i innych pojemników wykonanych ze szkła lub innego pękającego materiału,

20. fotografowania i nagrywania pracowników oraz użytkowników obiektu bez ich wyraźnej zgody,

21. użytkowania miejsc o nawierzchni tartanowej/ boisko wielofunkcyjne do piłki koszykowej, piłki siatkowej, piłki ręcznej, bieżni, rozbiegu do skoczni w dal przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych.

XII. Osoby prowadzące zajęcia na obiekcie są odpowiedzialne za bezpieczeństwo oraz właściwą organizację zajęć, porządek i dyscyplinę.

XIII. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże i wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu.

XIV. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z obiektu i znajdujących się na nich urządzeń odpowiada korzystający, a w przypadku osób niepełnoletnich – ich rodzice lub opiekunowie. Obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.

XV. Upoważniony pracownik szkoły może:

1. nakazać użytkownikom zmianę niewłaściwego sposobu korzystania z obiektu,

2. nakazać opuszczenie obiektu użytkownikom, którzy łamią niniejszy regulamin,

3. wezwać policję lub straż miejską w celu usunięcia osób pozostających na terenie obiektu mimo nakazu opuszczenia go.

XVI. Teren obiektu objęty jest ciągłym monitoringiem.

XVII. Wszystkich użytkowników obiektu obowiązuje przestrzeganie przepisów BHP i P. POŻ. oraz zachowania porządku, czystości, estetyki na terenie całego obiektu i w jego otoczeniu.

XVIII. Każdy kto przebywa na terenie obiektu ma obowiązek zastosować się do poleceń policji, straży miejskiej, straży pożarnej, służb porządkowych oraz zaleceń przekazywanych przez upoważnionego pracownika szkoły.

XIX. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz zaleceń.

XX. Osoby naruszające regulamin będą pociągnięte do odpowiedzialności karno - administracyjnej.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 38 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie

P&R#Admins
Kategoria:

Konto bankowe – żywieniowe, obiady

Szkoła Podstawowej nr 38 w Lublinie

Bank: PeKaO S.A. V O/Lublin

Numer konta: 05 1240 1503 1111 0010 0162 9494

Podajemy: nazwisko i imię, adres oraz klasę ucznia, a także za który miesiąc dokonujemy wpłaty.

P&R#Admins
Kategoria:

Szkoła Podstawowa nr 38 im. Henryka Sienkiewicza jest atrakcyjnie usytuowana – na spokojnym osiedlu, wśród zieleni i licznych tras spacerowych. Szkoła posiada własny parking i całodobowy wewnętrzny i zewnętrzny monitoring.
Dzieci uczą się w czystych, przestronnych i wyremontowanych salach lekcyjnych. Wszystkie sale wyposażone są w tablice interaktywne i niezbędne w procesie edukacyjnym pomoce dydaktyczne. Szkoła posiada dwie pracownie komputerowe, centrum multimedialne wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu.
Naszym niezmiennym i stałym celem jest zapewnienie wysokiego poziomu nauczania w oparciu o sprawdzone i innowacyjne metody pracy oraz programy dydaktyczne dostosowane do poziomu i możliwości uczniów. Cel ten realizowany jest przez wykwalifikowaną, twórczą i życzliwą dzieciom Kadrę Pedagogiczną, chętną do współpracy z Rodzicami.
Zajęcia lekcyjne trwają najpóźniej do godziny 16.10. Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i pasje na zajęciach pozalekcyjnych w ramach wielu kół przedmiotowo-artystycznych m.in. koła językowego, historycznego, teatralnego, tańca , origami czy chóru. Nasza szkoła ma także bogatą ofertę zajęć sportowych. Uczestniczymy w programach finansowanych przez Ministerstwo Sportu oraz z budżetu miasta takich jak. koszykówka , piłki ręczna, piłki siatkowa i lekkoatletyka. Zajęcia te odbywają się w dużej sali gimnastycznej oraz na jednym z nowocześniejszych w Lublinie kompleksie obiektów sportowych z 4 torową bieżnią. Nasi uczniowie z powodzeniem startują w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej będących miejscem rywalizacji między szkołami naszego miasta.
Jako placówka oświatowa bierzemy również udział w wielu projektach edukacyjnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
W naszej szkole zapewniamy fachową opiekę logopedy, lekarza stomatologa, pielęgniarki. Rodzice i opiekunowie mogą liczyć na pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych poprzez ścisłą współpracę z pedagogiem szkolnym, Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną.
Wszyscy uczniowie, w szczególności klas I-III, mogą uczestniczyć w atrakcyjnych zajęciach świetlicowych w godz. 6.30-17.00.
Do dyspozycji uczniów jest Biblioteka oraz czytelnia szkolna, która oferuje bogaty księgozbiór oraz czasopisma dziecięce i młodzieżowe.
Oprócz dbałości o bezpieczeństwo i stabilny rozwój fizyczno-intelektualny uczniów dbamy również o ich zdrowe odżywianie uczestnicząc w programach „Szklanka mleka” i „Warzywa i owoce w szkole” oraz proponując smaczne posiłki w naszej stołówce przygotowane przez szkolną kuchnię, jak przystało na Szkołę Promującą Zdrowie.
Nasza szkoła może pochwalić się wieloma certyfikatami m.in. Szkoły Przyjaznej Rodzinie.